Ψηφιακές Εκδόσεις

/Ψηφιακές Εκδόσεις
Ψηφιακές Εκδόσεις2019-04-09T10:58:07+00:00

Ψηφιακές Εκδόσεις

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Επιστημονικών Ηλεκτρονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΤΕΙΘ ως μια «υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εκδοτικής» (Υπηρεσία e-publishing) και έχει ως στόχο να συγκεντρώνει όλες τις εκδοτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Η συγκεκριμένη δράση συνίσταται από τρεις επιμέρους υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων
 • Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών
 • Υπηρεσία Δημιουργίας & Φιλοξενίας Συνεδρίων

Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων στηρίζεται σε μία πλατφόρμα ανοικτού κώδικα (Open Monograph Press (OMP) που στοχεύει στη διαχείριση της ροής εργασίας της επιμέλειας έκδοσης μίας μονογραφίας. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας ως δικτυακός τόπος εκδόσεων με κατάλογο, καθώς επίσης και δυνατότητες διανομής και πώλησης του υλικού. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξυπηρετήσει τις πανεπιστημιακές εκδόσεις / οίκους ή υπηρεσίες και ακαδημαϊκούς εκδότες που ενδιαφέρονται για την έκδοση ακαδημαϊκών και ερευνητικών συγγραμμάτων σε πολλαπλές ηλεκτρονικές μορφές, όποτε παρίσταται ανάγκη (on demand).

Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών

Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών ανοικτής Πρόσβασης στοχεύει στην ηλεκτρονική έκδοση παλαιότερων τευχών έντυπων περιοδικών του ΑΤΕΙΘ, αλλά και στη δημιουργία και υποστήριξη νέων τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας θα προσφέρει σημαντικά οφέλη για το ενδιαφερόμενο κοινό: για την επιστημονική κοινότητα, ένα κανάλι ενίσχυσης της επιστημονικής δημοσίευσης, για τους χρήστες, τη δυνατότητα άντλησης πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν, για τη Βιβλιοθήκη, τη δυνατότητα εμπλοκής της σε νέες πρακτικές της επιστημονικής επικοινωνίας και για το Ίδρυμα, την ενίσχυση της επιστημονικής του δραστηριότητας.

Η υπηρεσία βασίζεται τεχνολογικά στο Open Journal System (OJS), ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • μπορεί να εγκατασταθεί και να ελεγχθεί σε τοπικό επίπεδο
 • είναι εύχρηστο και άμεσο στη διαχείριση των εργασιών
 • η εκδοτική διαδικασία διεκπεραιώνεται και ολοκληρώνεται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών
 • οι εκδότες καθορίζουν τις προδιαγραφές και πολιτικές έκδοσης, διαδικασίες αξιολόγησης
 • συνδρομητική διάθεση τευχών με καθυστέρηση της ανοικτής πρόσβασης/ διάθεσης του περιεχομένου
 • ευρετηρίαση περιεχομένου και διαλειτουργικότητα με διαδικτυακά ιδρυματικά αποθετήρια και εργαλεία αναζήτησης
 • ταυτοποίηση των ψηφιακών αντικειμένων (άρθρων και συμπληρωματικών αρχείων), εξασφάλιση της αυθεντικότητας και διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights)
 • ακολουθεί διεθνή πρότυπα όπως το Digital Object Identifier (DOI)
 • email ειδοποίησης και δυνατότητα σχολιασμού από τους αναγνώστες
 • ολοκληρωμένο σύστημα online βοήθειας.

Υπηρεσία Φιλοξενίας & Υποστήριξης Συνεδρίων

Η  Υπηρεσία Δημιουργίας & Φιλοξενίας Συνεδρίων στοχεύει στη φιλοξενία και υποστήριξη της διοργάνωσης ηλεκτρονικών επιστημονικών συνεδρίων μέσω του Διαδικτύου. Η ΥΥΣ βασίζεται τεχνολογικά στο Open Conference System (OCS), ένα διαδικτυακό λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την κάλυψη των αναγκών ενός συνεδρίου σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές ενώ παράλληλα καθιστά ασφαλή και αποτελεσματική την συνεργασία και επικοινωνία όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η ΥΥΣ διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Δυνατότητα δημιουργίας δικτυακού τόπου συνεδρίων και εμπλουτισμός των πληροφοριακών σελίδων τους
 • Ηλεκτρονική εγγραφή των συνέδρων με ασφαλή μέθοδο με συνεργασία κάποιας τράπεζας
 • Ηλεκτρονική αξιολόγηση των εργασιών από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου (peer reviews)
 • Καθορισμός και τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ροής των εργασιών
 • Διαμόρφωση προτύπων (templates) των email και χρονοδιάγραμμα αποστολής τους ανάλογα με τον παραλήπτη
 • Δημοσίευση των πρακτικών και των παρουσιάσεων των εργασιών
 • Παροχή σχημάτων μεταδεδομένων των τεκμηρίων ώστε να είναι εφικτή η διαλειτουργικότητα της ΥΥΣ με το Ιδρυματικό Καταθετήριο του ΑΤΕΙΘ καθώς και με διαδικτυακά εργαλεία ευρετηρίασης και δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης
 • Παροχή εργαλείων ανάγνωσης των παρουσιάσεων των συνεδρίων και φόρουμ συζήτησης των εργασιών.